Video White powder found in Gov. Dayton's residence