Video Time-lapse shows hurricane's fury on Miami beach