Video Trainor, Stapleton, Shakes take home Grammys